فروشگاه

خاک بستر گربه رایحه گل لاوندر
بهمن 17, 1398
استروپن ۱+۱
بهمن 17, 1398
Show all

لینکوسول

از اين دارو براي درمــــان عفونت هــــاي ناشي از مـــيكروارگــانيسم هــاي حســـاس به لينكو مايسيـن و اسپكتينـومايسيـن در گاو ، گوساله ، گوسفند و بز ، مرغ ، سگ و گربه مانند موارد زير استفاده مي شود

موارد مصرف : از اين دارو براي درمــــان عفونت هــــاي ناشي از مـــيكروارگــانيسم هــاي حســـاس به لينكو مايسيـن و اسپكتينـومايسيـن در گاو ، گوساله ، گوسفند و بز ، مرغ ، سگ و گربه مانند موارد زير استفاده مي شود .

مقدار مصرف :
گاو ، گوساله ، گوسفندو بز : 1 تا2  ميـلي لـيـتـر به ازاي هر10 كيـلوگرم  وزن بدن ،  هر 12 تا 24 ساعت به مدت 3 تا 5 روز  .
سگ وگربه : 1 ميـلي لـيـتـر به ازاي هر 5 كيـلوگرم وزن بدن ، هر 12 تا 24 ساعت به مدت 3 تا5 روز  .

بسته بندي : اين دارو در ويال 50 و  100 ميــلي ليتـري عرضه مي گردد.