فروشگاه

شیرخشک نوزاد سگ
اسفند 23, 1399
غذای خشک بچه گربه دو کیلویی
اسفند 24, 1399
Show all

قرص ضد انگل آنتلمکس پلاس

توضیحات

پرازیکوانتل/ پیرانتل/ فبانتل

فقط برای مصرف دامپزشکی

دسته دارویی : ضد انگل ترکیبی وسیع الطیف
شکل دارویی: قرص خوراکی
حیوان هدف: سگ و سگ سانان

ترکیب: هر قرص حاوی mg 50 پرازیکوانتل و ۱۴۴mg پیرانتل پاموات و mg 150 فبانتل میباشد.

موارد مصرف: از بین بردن کرمهای نواری مانند دیپیلیدیوم کنینوم، تنیا پیزیفورمیس، اکینوکوکوس گرانولوزوس و کنترل و
از بین بردن اکینوکوکوس مولتی لوکوالریس، کرمهای قالبدار از جمله آنکیلوستوماکنینوم و اونسیناریا استنوسفاال، آسکاریدها
 مانند توکسوکارا کنیس و توکسوکارا لئونینا  وکرمهای شالقی تریشوریس وولپیسدر سگ .