فروشگاه

پنوموزین
بهمن 18, 1398
بوتالون
بهمن 18, 1398
Show all

سولفادین

موارد مصرف :
سولفاديميدين عموماً براي پيشگيري يا درمان عفونت هاي  موضعي يا عمومي استفاده ميشود.
سولفاديميـدين مشخصا” در درمان گنديدگي سمFoot Rot)  (، بيماريهاي عفونـي سيستمـيك مانند پنوموني گاو ، انتـريت ، ديـفتـري گوساله ها ، ورم پستان ، كوكسيديوزگاوو گوسفند ، اكتينو باسيلوس ، كلي باسيلوس ، توكسوپلاسموز ، پودودرماتيت بكار ميرود.

مقدار مصرف :
مقدار اولـيه Initial dose) )؛ 100تـا200 ميـلي گرم به ازاي هر كيـلوگرم وزن بدن.
مقدار  نگهدارنده Maintenance dose) )؛ 50 تا 150  ميـلي گرم به ازاي هر كيـلوگرم بدن.

بستـه بـندي  :  اين دارو در ويال 250 ميـلـي لـيـتـري عرضه مي گردد .