فروشگاه

جنتاسین ۵
بهمن 17, 1398
دی استرپ ۳
بهمن 17, 1398
Show all

دی استرپ ۱

موارد مصرف :
دي هيدرو استروپتومايسين عليه طيف وسيعي از باكتريهاي گرم منفي و تعدادي از باكتريهاي گرم مثبت موثر است . از اين دارو جهت درمان ارگانيسم هاي حساس به دي هيدرو استرپتومايسين استفاده ميشود كه شامل : اكتينوباسيلوس اكوئي ، اكتينوباسيلوس لينيري ، اكتينومايسس بوويس ، اشرشياكولي ، لپتوسپيرا كانيكولا و ايكتر هموراژيكا ، پزدوموناس ائوروژنيوزا ، پروتئوس ، پاسترولا ، سالمونلا گونه هاي مختلف بروسلا ، هموفيلوس ،كلبسيلا و غيره .

مقدارو روش مصرف :‌
10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 12  ساعت  به مدت 3 تا 5 روز به روش داخل عضلاني عميق  .

بسته بندي : اين دارو به صورت پودر در ويال 20 ميلي ليتري عرضه مي گردد .