فروشگاه

بوتادیون
بهمن 18, 1398
فلوجکت
بهمن 18, 1398
Show all

دگزاکوئید

موارد مصرف :
دگزامتازون براي درمان كتوز ( استونمي) ، واكنشهاي ازدياد حساسيت ، حالات شوك واستـرس  ، الـتهاب  وتروســينوس هاي و تري(Synovitis )  ، التهاب مفاصل (Arthritis ) ، واكنشهاي الـتـهابي پوست ، تسريع در عمل زايمان به ويژه هنگامي كه زايمان تاخيـر دارد بكارمي رود .

مقدار وروش مصرف :

گـاو:
1-براي الـقاء زايمان : 20 تا30 ميلي گرم معادل 5 تا 5/7 ميلي لـيتـر براي هر دام  هر 24ساعت به روش عضلاني
2- بعنوان ضدالـتـهاب : 02/0 تا 2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت  به روش وريدي يا عضلاني .
3- درمان كتوز : 5 تا 20 ميلي گرم معادل 1 تا 4 ميلي لـيتـر براي هر دام هر 24 ساعت به روش عضلاني .
4- درمان شوك : 4 تا 6 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به روش عضلاني  يـا وريـدي .

اسب :
1- به عنوان ضد الـتـهاب : 01/0 تا 2/0 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت به روش عضلاني يا وريدي .
2- درمان شوك : 5/0 تا 2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به روش عضلاني يا وريدي . 

سگ  وگربه :
125/0 تا 1 ميلي گرم به ازاي هر دام به روش عضلاني .

بسته بندي : اين دارو در ويال 20 ،50 و 100 ميلي لـيـتـري عرضه مي گردد .