فروشگاه

سولفادین
بهمن 18, 1398
آیورجکت
بهمن 18, 1398
Show all

بوتالون

بوپارواکون يكي از آنالوگ‌هاي پارواكون يعني يك هيدروكسي نفتوكينون می‌باشد. بوپارواكون در مقايسه با پارواكون نسبت به تخريب واکنش‌هاي متابوليكي مقاوم‌تر می‌باشد. درنتيجه فعاليت آن در شرايط invitro 20 برابر و در شرايط invivo حدوداً 8 برابر پارواكون می‌باشد. بوپارواكون عليه گونه‌های مختلف تيلريا از قبيل تيلريا پاروا و تيلريا آنولاتا مؤثر است.

موارد مصرف:

تيلريوز بيماري شايع مناطق گرمسير است كه عامل آن گونه‌های مختلف تيلريا می‌باشد كه از طريق کنه‌ها منتقل می‌شود. بوپارواكون در درمان بيماري تيلريوز ناشي از گونه‌های مختلف تيلريا مانند تيلريا آنولاتا (عامل بيماري تيلريوز در ايران) و تيلريا پاروا (عامل تب سواحل شرقی( به كار می‌رود.

مقدار و روش مصرف:

گاو: 1 میلی‌لیتر به ازاي هر 20 كيلوگرم وزن بدن (5/2 میلی‌گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن). معمولاً یک‌بار تزريق اين دوز كافي است. ولي در مواردي كه بيماري بسيار شديد می‌باشد، يك دوز ديگر را می‌توان 48 تا 72 ساعت پس از اولين تزريق تكرار نمود.

دارو فقط بايد به روش عضلاني تزريق شود و بهترين مكان تزريق عضله گردن با رعايت كامل شرايط بهداشتي است. بنابراين پوست محل تزريق بايد خشك و تميز باشد. تزريق بيش از 10 میلی‌لیتر در يك محل توصيه نمی‌شود. در مواردي كه بيش از 10 میلی‌لیتر دارو موردنیاز است، مقدار دارو را دو قسمت كرده و به چند ناحيه گردن تزريق نماييد. هنگامی‌که بيماري شديد است و نياز به تكرار درمان می‌باشد بايد آن را در محل ديگري غير از محل اول و ترجيحاً در طرف ديگر گردن تزريق شود.

در موارد شديد تيلريوز احتمال برگشت بيماري وجود دارد كه نياز به درمان بيشتري با اين دارو است.

بسته‌بندی:اين دارو در ويال‌های 20، 50 و 100 میلی‌لیتری عرضه می‌گردد.